Team

Kai Dongus Dipl.Ing. Architektur
Dorothee Dongus Dipl. Ing. Architektur (FH)
Patric Trauschke (M.A) Architektur (FH)
Julia Müller (B.S.) Architektur

Agnieszka Domaradzka (B.S.) Architektur
Lenard Wolf (M.A.) Architektur (FH)
Eva Blaschke (B.A.) Innenarchitektur (FH)
Gülten Yilmaz Dipl. Ing. Architektur
Anika Riedel Dipl. Ing. Architektur
Dean MacGregor Dipl. Ing. Architektur
Martina Rauhut Dipl. Ing. Architektur
Javiera Advis Dipl. Ing. Architektur
Katja Martin Dipl. Ing. Architektur (FH)
Annette Hille Dipl. Ing. Architektur (FH)
Matthias Hoenig B.A. Architektur (FH)